Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
Τι είναι ο κανόνας de minimis (ΕK) και τι είναι οι Διαφανείς Ενισχύσεις

 

Τι είναι ο κανόνας de minimis

Ο κανόνας De Μinimis (Ε.K.) ορίζει ότι οι συνολικές ενισχύσεις που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση σε μια τριετία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ. Ένα ανώτατο όριο 100.000 ευρώ εφαρμόζεται ειδικά για τον τομέα των οδικών μεταφορών. Ο κανόνας de minimis διέπει μεταξύ άλλων και το επενδυτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Ελλάδας. Ο de minimis εφαρμόζεται μόνο στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που όπως λέγεται είναι ‘διαφανείς’.

 

Τι είναι οι Διαφανείς Ενισχύσεις

Μια ενίσχυση χαρακτηρίζεται ως διαφανής όταν είναι δυνατό να υπολογιστεί εκ των προτέρων με ακρίβεια το ακριβές ποσό της ενίσχυσης χωρίς να είναι αναγκαία η ανάλυση εκτίμησης κινδύνου. Ως διαφανείς ενισχύσεις για την Ε.K. θεωρούνται:

1) ενισχύσεις υπό μορφή δανείων, εφόσον το ποσό τους έχει υπολογιστεί με βάση τα επιτόκια της αγοράς που ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης,

2) ενισχύσεις σε εισφορές κεφαλαίου (επιχορηγήσεις), εφόσον το συνολικό ποσό της κρατικής εισφοράς δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας,

3) οι ενισχύσεις σε παροχή επιχειρηματικού κεφαλαίου εάν το οικείο καθεστώς παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου παρέχει κεφάλαια στην κάθε αποδέκτρια επιχείρηση μόνο μέχρι το ανώτατο όριο που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας,

4) οι ενισχύσεις υπό μορφή εγγυήσεων δανείων, εφόσον το καλυπτόμενο από την εγγύηση μέρος του δανείου δεν υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ (ή 750.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών μεταφορών).

ΠΟΙΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

Σημειώνεται ότι από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού de minimis αποκλείεται ο τομέας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων, οι ενισχύσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές, οι ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών, ο τομέας του άνθρακα, οι ενισχύσεις για την απόκτηση οχημάτων οδικών μεταφορών και οι ενισχύσεις στις προβληματικές επιχειρήσεις. Ο κανονισμός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιχειρήσεις όλων των άλλων τομέων και περιλαμβάνει τον τομέα των μεταφορών και, υπό ορισμένους όρους, τη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων.

 

Πηγή: Κανονισμός (ΕΚ) με αριθμό 1998/2006 (σύνδεση)της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

 

Περισσότερα στο Capitalinvest.gr:

 Έρευνες και μελέτες

 Περισσότερα θέματα Ελληνικής Οικονομίας

 Εκθέσεις Διεθνών Οίκων

 

Επιστροφή στο Λεξικό Όρων

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του Capital Invest

 

 

Investment & Technology Solutions

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.


..