Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με κεφαλοποίηση αποθεματικών

 

Τι σημαίνει ο όρος Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και τι σημαίνει ο όρος Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλοποίηση αποθεματικών

 

Ορισμός: Τι σημαίνει ο όρος αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών

Μετάφραση στα Αγγλικά: Increase of share capital

Η διαδικασία όπου μια επιχείρηση μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καλεί τους μετόχους της να επενδύσουν σε αυτή νέα κεφάλαια παίρνοντας ως αντάλλαγμα νέες μετοχές. Αυτό συμβαίνει όταν μια αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται υπέρ των παλαιών μετόχων. Εναλλακτικά μια επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει την πραγματοποίηση μιας αύξησης κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Σε αυτή την περίπτωση οι νέες μετοχές εκδίδονται υπέρ τρίτων όπως το προσωπικό της επιχείρησης, κάποιος στρατηγικός επενδυτής ή το ευρύ επενδυτικό κοινό όταν η αύξηση κεφαλαίου συνοδεύεται από δημόσια εγγραφή και εισαγωγή σε κάποιο Χρηματιστήριο.

 

Ορισμός: Τι σημαίνει ό όρος αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών και διανομής δωρεάν μετοχών

Μετάφραση στα Αγγλικά: Scrip Issue ή Capitalisation Issue ή Bonus Issue

Η διαδικασία όπου μια επιχείρηση μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκδίδει νέες δωρεάν μετοχές υπέρ των παλαιών μετόχων. Σε λογιστικό επίπεδο, μειώνεται αντίστοιχα μέρος των αποθεματικών, ώστε ο λογαριασμός Ίδια Κεφάλαια (που αποτελείται από το μετοχικό κεφάλαιο και τα αποθεματικά) να παραμένει ίδιος. Η διανομή δωρεάν μετοχών συνήθως πραγματοποιείται  για την διευκόλυνση της εμπορευσιμότητας των μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών.

 

 

Επιστροφή στο Λεξικό Όρων

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του Capital Invest

 

 

Investment & Technology Solutions

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.


..