Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
Τι σημαίνει Απόδοση μια Επένδυσης & Απόδοση Ιδίων Κεφαλάιων

 

Ορισμός: Τι σημαίνει ο όρος απόδοση σε μια επένδυση

 

Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (Γενικά)

Αφορά την επιστροφή κεφαλαίου που επιτυγχάνεται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο από μια επένδυση. Μπορεί να αφορά ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή επένδυσης. Συνήθως αναφέρεται ως ποσοστό επί τοις εκατό.

 

Απόδοση μιας Επένδυσης

Μετάφραση στα Αγγλικά: Return on Investment (ROI)

Εκφράζει την αποδοτικότητα μιας επένδυσης σε σχέση με το κόστος της επένδυσης. Υπολογίζεται ως το πηλίκο (Κέρδη επένδυσης – Κόστος επένδυσης) / Κόστος επένδυσης.

 

Απόδοση Επενδεδυμένων κεφαλαίων

Μετάφραση στα Αγγλικά: Return on Investment Capital (ROIC)

Υπολογίζεται ως ο λόγος (Λειτουργικά Κέρδη συν αποσβέσεις ασωμάτων ακινητοποιήσεων και μείον τους προσαρμοσμένους φόρους) / (Ίδια Κεφάλαια συν το τοκοφόρο χρέος).

 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων / Απόδοση Επενδεδυμένων Κεφαλαίων

Μετάφραση στα Αγγλικά: Return on Equity / Return on Investment capital

Εκφράζει την ικανότητα της διοίκησης να παράγει κέρδος σε σύγκριση με τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί. Υπολογίζεται ως το κέρδος μετά φόρων προς τα ίδια κεφάλαια μιας επιχείρησης.

 

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων

Υπολογίζονται ως ποσοστό των καθαρών κερδών προς το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων μιας εταιρίας. Ως δείκτης μετρά την ικανότητα μιας εταιρίας να παράγει κέρδη μέσα από ένα επενδεδυμένο κεφάλαιο.

 

Αποδοτικότητα κεφαλαίου

Μετάφραση στα Αγγλικά: Capital Effectiveness

Μετρά την απόδοση του κεφαλαίου που χρησιμοποιήθηκε σε μια επένδυση σε σχέση με το κόστος του αρχικού κεφαλαίου που χρησιμοποιήθηκε.

 

Απόδοση ομολογίας στη λήξη

Μετάφραση στα Αγγλικά: Yield to Maturity

Είναι η απόδοση μιας ομολογίας που προκύπτει εάν αγοραστεί κατά την έκδοση και διακρατηθεί έως και την λήξη της.

 

Απόδοση μιας Μετοχικής Αξίας

Η απόδοση μιας μετοχικής αξίας περιλαμβάνει δύο διαφορετικά είδη αποδόσεων. Την κεφαλαιακή υπεραξία (διαφορά τρέχουσας τιμής με την τιμή κτήσης) και την μερισματική απόδοση (διανεμηθέν ετήσιο μέρισμα).

 

 

Περισσότερα στο Capitalinvest.gr:

 Έρευνες και μελέτες

 Θέματα Ελληνικής Οικονομίας

 Εκθέσεις Διεθνών Οίκων

 

Επιστροφή στο Λεξικό Όρων

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του Capital Invest

 

 

Investment & Technology Solutions

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.


 


..